torsdag 18 juni 2015

Vi går över i nästa fas!

Projektarbetet går nu över i en implementeringsfas under hösten 2015!

Projektresultatet har rapporterats i både skriftlig och muntlig form i alla möjliga sammanhang. Resultatet visar att det har skett en positiv påverkan på måluppfyllelse under 2013 och 2014. Hur resultatet för vårterminen 2015 ser ut ska vi följa upp framöver. Resultatet visar också att det har skett en positiv förändring i förskolorna, men framförallt i skolorna vad gäller den professionella utvecklingen. Och det är ledning, lärare och annan pedagogisk personal som kan skapa förutsättningar för barn och ungas hälsa och lärande i förskola och skola!

I våra egna utvärderingar och från en processutvärdering från Jönköpings högskola framgår att framförallt många lärare, arbetslagsledare och förstelärare, upplever att det har skett en positiv förändring när det gäller skolklimatet, förhållningssätt till elever och kolleger och arbetssätt i elevhälsoarbetet.

Vi är övertygade om att det beror på många olika faktorer som samspelar;
 • en skolledning som skapat förutsättningar, deltagit aktivt och stöttat förändring
 • modiga och engagerade pedagoger
 • en projektgrupp med bred kompetens och som skapat många olika parallella aktiviteter 
 • aktiviteter med hög kvalitet
 • ekonomiska resurser
 • engagerad och delaktig styrgrupp
Under hösten 2015 kommer Anna Swärd och jag, Kristina Myrenberg att arbeta vidare med vissa avgränsade insatser i skolorna för att stötta utvecklingsarbetet när det går över i ordinarie verksamhet på riktigt. Arbetet i förskolorna är avslutade.

Anna Swärd kommer i Sorunda att arbeta med att stötta det pågående arbetet med kollegahandledning, handledning till den strategiska elevhälsogruppen och stöd på Vika skola. Anna kommer också att arbeta med behovsanalys, utbildning och handledning i övriga Nynäshamns skolor. 

Kristina Myrenberg, kommer på deltid, arbeta med fortsatt ledningsstöd och processtöd i Sorunda skolor, som en del av implementeringen på strategisk och strukturell nivå.

Vi önskar Dig en Glad sommar!

Kristina & Anna

måndag 1 juni 2015

Lärmiljö och tillgänglighet!

I fredags var det dags för projektets sista seminarium med syfte att befästa och sprida goda exempel från arbetet i Sorunda skolor och förskolor. Denna gång handlade det om lärmiljö. I projektet har vi haft ett miniprojekt om klassrumsmiljö där vi djupdykt i två klassrum och tagit ett grepp kring hela lärmiljön. I de två klassrummen arbetade en förskoleklass och en åk 4.

Med oss på seminariet hade vi Gunilla Fällman och Magnus Jarnlo från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som berättade om det värderingsverktyg som Gunilla har varit med och arbetat fram. Det är ett kartläggningsmaterial för tillgänglighet i lärmiljön som fokuserar både den sociala, pedagogiska och fysiska miljön som betydelsefull för lärandet.
När vi i miniprojektet kartlade lärmiljön i de två klassrummen hittade vi detta verktyg från SPSM och tyckte att det var mycket heltäckande och hjälpsamt. Fredagens seminarium innehöll information om värderingsverktyget, som vi varmt kan rekommendera att använda i det systematiska kvalitetsarbetet, samt egen reflektion och berättelser från klassrummen vi arbetat med. 

Deltog gjorde representanter från kommunens fastighetsförvaltning, ledande funktioner från barn- och utbildningsförvaltningen, rektorer och elevhälsopersonal från kommunens olika skolor. Det blev mycket intressanta reflektioner runt borden där ovanstående personer/funktioner satt blandade och delade erfarenheter och tankar med varandra i strukturerade former.

Det blev under dagen mycket tydligt hur tryggheten är en bas för lärandet men också hur den fysiska lärmiljön inverkar på den sociala miljön vilken påverkar den pedagogiska miljön. Det pedagogiska upplägget måste ta hänsyn till den fysiska miljön men påverkar den sociala miljön. De tre olika delarna samspelar ständigt i lärandet. 

Mer om värderingsverktyget:

Tack till alla som deltog och bidrog med sina tankar och kunskaper!
/Anna och Kristina

onsdag 15 april 2015

Seminarium om professionsutvecklande handledning

Den 1 april var det dags för det andra av projektets seminarium med syfte att sprida goda exempel och dela erfarenheter till andra. Deltog gjorde jag (handledare i projektet), Kristina Myrenberg (projektledare), sex pedagoger från Sorunda skolor, rektorer och elevhälsopersonal från kommunen samt skolchef, förvaltningschef och folkhälsosamordnare. I projektet har handledning varit ett ständigt återkommande inslag till professionsutveckling. Nu fick pedagoger och rektor från Sorunda skolor berätta om det de varit med om samt vad det gett dem i deras yrkesroll och i arbetet med eleverna.
Några röster från Sorundateamet:
Vi har varit med om:

 • Systematisk och strukturerad reflektion med kollegor i liten grupp.
 • Synliggjort egna och andras tankar.
 • Professionella samtal om pedagogiskt arbete med stöd i teorier.
Det har gett:
 • Egna lösningar genom reflektion.
 • Sorterat tankar och sett mönster.
 • Högre nivå på pedagogiska samtal.
 • Trygghet och öppenhet i personalgruppen/laget.
 • Självreflektion.
 • Gemensam kompetens.
 • Vana att ställa frågor som leder till lärande.
 • Lärt av egna och andras erfarenheter.
 • Förberedelse inför olika situationer innan de uppstår.
 • Fler handlingsalternativ/sätt att agera.
 • Mod och bekräftelse.
Hur har det visat sig i arbetet med eleverna?
 • Vana att ställa processfrågor har lett till att dessa ställs även till eleverna vilket leder till elevers reflektion över sig själva och sin lärsituation.
 • Eleverna känner sig mer lyssnade på och sedda.
 • Vi har hittat fler, mer ändamålsenliga, sätt att bemöta eleverna.
 • Vi har fått nya perspektiv på det som händer i mötet med eleverna samt nya/alternativa metoder.
 • Vi ser en större tolerans mot olikhet både bland oss vuxna och barnen emellan.
 • Vi tittar nu först på vår egen påverkan istället för att skuldbelägga eleverna.
Under förmiddagen gavs tillfällen till interaktivitet med publiken/deltagarna vilket gav en hel del respons och reflektioner vidare. Här kommer lite av den feedback som gavs efter dagen:

"Handledning i lärarkollegiet skulle hjälpa läraren i många elevärenden..."

"Handledningsarbetet som en del har bidragit till ett gott arbetsklimat för personal och elever"

"Spännande att det är så strukturerat - bra sätt att få arbetet att fortgå"

"Härligt att se styrkan i teamet från Sorunda, samt framåtandan!"

"Mod och engagemang"

STORT TACK till alla som var med och delade med sig av tankar och funderingar, speciellt ni från Sorunda som var modiga att berätta om er personliga resa!

/Anna


fredag 20 februari 2015

Seminarium om elevhälsa

Fredagen den 18 februari anordnade projektet tillsammans med elevhälsan och pedagoger i Sorunda rektorsområde ett seminarium om hur vi har arbetat med att utveckla det förebyggande elevhälsoarbetet. Syftet var att sprida våra erfarenheter och lärdomar och ha en dialog med rektorer, biträdande rektorer och elevhälsopersonal från andra rektorsområden i Nynäshamn samt ansvariga chefer inom barn och utbildningsförvaltningen.

Johnna Gilljam, ansvarig för elevhälsa i projektet höll i trådarna, tillsammans med elevhälsopersonalen och pedagogerna. De berättade om hur de har arbetat under de senaste 2,5 åren för att utveckla en organisation och ett arbetssätt för ett mer förebyggande elevhälsoarbete i Sorunda skolor.

Vi fick höra om hur pedagogerna i arbetslagen via pedagogisk elevhälsa förbereder och samtalar kring det som dyker upp i skolan. Hur detta sedan via mentorerna tas upp i elevhälsogruppen och vad det innebär för skillnad - innan utvecklingsarbetet genomfördes och för elever, lärare och elevhälsopersonal.
" Vi är mera ett vi" "Vi delar oron för eleverna"
"Det känns tryggare, vi har tydligare roller, vet mer vem vi ska kontakta och det är effektivare"
 Mycket av projektets bidrag handlar om ett lösningsfokuserat arbetssätt via strukturerade samtal. Ett ständigt reflekterande i alla olika sammanhang är en viktig framgångsfaktor.

Elevfokus handlar om att alltid och på riktigt ha en dialog med eleverna och ta med det som centralt i elevhälsoarbetet och i undervisningen. Kan ses som självklart, men att få in det som en självklar och primär del har inneburit en hel del arbete."Vad säger eleven?!" är ett mantra numera på EHG. Har man som pedagog inte hunnit eller glömt att tala med eleven får man återkomma. Det kan också behövas fler samtal. På pedagogisk elevhälsa och på EHG talar arbetslagen om "Vad fungerar för eleven?! Vad kan vi göra enskilt och gemensamt för att underlätta för eleven?" och arbetar gemensamt och utforskande med det. Att problematisera leder ingenstans!

Förhållningssättet hos skolans personal är något som lyfts fram som centralt i det här arbetet. Utbildning i lågaffektivt bemötande liksom handledning har bidragit till ett ökat fokus på den vuxnes eget beteende och hur man enskilt och gemensamt kan hantera situationer med starka känslor.

Under hösten 2014 genomfördes ett omfattande förändringsarbete som kallas "Nya spår". Det handlar i praktiken om att alla elever F-9 har ett hemklassrum och en gemensam start på dagen. "Det är bra för elever som behöver förberedelser, men är bra för alla barn". Resultaten är t ex mindre spring i korridoren, ökade kontaktytor mellan vuxna och elever samt bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Nya spår handlar om att arbeta varje dag med skolklimatet.

"Studiepassen (varje morgon) handlar om att möta sina elever, kolla läget, gå igenom dagen, fånga upp frågor och behov".  Under studiepassen kan mentorerna också ha samtalgrupper och lärsamtal. Innehållet och formen för dessa har vi fått via Susanne Weiner Ahlström på Lärarfortbildning och Leili Falsafi (som arbetar i Botkyrka kommun och forskar om läridentitet.) Syftet med samtalsgrupper är att arbeta aktivt med värdegrunden tillsammans med eleverna och relationskapande. Lärsamtal handlar om att eleven tillsammans med sin mentor talar om sitt lärande. Hur lär jag mig bäst? Vad behöver jag? Samtalen kan utmynna i att mentorn får kännedom om viktiga saker som andra lärare behöver få reda på för att kunna anpassa undervisningen för den eleven. Då kan mentorn få okej av eleven att informationen kan gå vidare.

Allt är förstås inte guld och gröna skogar... ibland kan elevhälsoarbetet inte genomföras på det sätt som det ska p g a av sjuka lärare, lovperioder eller annat. Då blir det sämre möten och mindre förebyggande arbete. En annan fråga handlar om att det har tillkommit nya medarbetare... hur får man dem med på tåget? Att göra en synvända kan ta olika lång tid för olika personer och grupper och det kan krävas olika saker....förutsättningarna ser förstås olika ut. Många utmaningar återstår, men det finns en ökad medvetenhet och en ledning, arbetslagledare och elevhälsa som drar åt samma håll!

Skolchefen Eva Lundin sammanfattade förmiddagen med att arbetet i Sorunda består av ELEVFOKUS, LÖSNINGSFOKUS och VI-FOKUS och det kan vi skriva under på!

Tusen tack till Sorundas elevhälsoteam och pedagoger. Ni är så modiga och generösa!
//Kristina

fredag 13 februari 2015

Projektkonferens med utropstecken!

Vi hade en fantastisk konferensdag på Häringe slott 30 januari, med all personal från Sorundas förskolor och skolor, fritidsgård, kök och administration! Solen lyste inte ute, men definitivt inne:-)

Modiga pedagoger och ledare berättade om sina personliga och gemensamma resor och skapade en underbar energi i rummet. Så många klokheter, samtal, spännande frågor under dagen och många skratt!
Vi fick på förmiddagen bland annat höra om:

! utvecklingen av elevhälsoarbetet på skolorna, och vad det innebär att förebygga ohälsa och underlätta för elever att klara skolan.

! hur förändring av dagliga rutiner, hemklassrum och lärsamtal med elever kan skapa goda relationer och ett inkluderande klimat.

! hur man som pedagog genom att öva, öva, öva och samtala med varandra om det som sker kan förändra sitt förhållningssätt till elever och få goda resultat.

! hur förskolan arbetat med barnkonventionen med de mindre barnen och vad det har inneburit.

! vad handledning i förskola och skola kan innebära för eleverna, professionen och verksamheten.....bland annat ökad medvetenhet hos pedagoger om sin egen påverkan i relation till elever, större verktygslåda, större öppenhet och dialog mellan kollegor och till ledning, samt fler  pedagogiska samtal.

                                    (Glasögonen har vi satt på för att göra alla anonyma)


Vi vill tacka alla som bidrog till denna härliga dag!

Utifrån frågor och synpunkter går vi nu vidare och avslutar projektet i vår. Men utvecklingen och arbetet går vidare i Sorunda förskolor och skolor även efter projektets slut:-)

Anna, Johnna & Kristina


torsdag 22 januari 2015

Vardagshjältar

Varje dag står de där, ler och säger välkommen. De kommer till jobbet med sig själva som verktyg. De påverkar mer än många andra framtidens samhälle. Att dagligen leda en grupp på uppemot trettio ungdomar eller barn är komplext och kräver kvalificerad kompetens. I klassrummet har de samhället i miniatyr med hela dess variation.

Många är experterna utanför, förståsigpåare från olika discipliner. Men endast den som själv provat leda, inspirera och motivera en grupp unga individer dag efter dag vet vad som fungerar och inte. Eleverna har inte själva valt att gå i skolan och de har olika intressen, styrkor och svårigheter. Dagligen förväntas de göra sådant som andra för det mesta har bestämt. Att möta denna brokiga unga skara kräver stor kompetens i relationsskapande, fingertoppskänsla och ledarförmåga. Detta förutom förmågan att lära barn lära och utvecklas i de olika ämnena.

Dessa hjältar har förmånen att möta, bemöta och påverka det dyrbaraste föräldrar har, nästan varje dag under flera år. De behöver möta varje individs unika behov och samtidigt se till gruppens som helhet. De ska ha goda relationer till föräldrar och barn samt inte minst ha koll på och arbeta för att eleverna sinsemellan ska ha goda relationer (2 föräldrar till varje barn, 30 elever plus elevernas inbördes relationer med varandra innebär 900 relationer att ha koll på och vårda).

Det finns så många hjältar i klassrum och korridorer där det råder lugn och harmoni, engagemang och lärande. Allt för ofta fokuserar samhället på de tillfällen när det går fel. Är det inte kaos i svensk skola? Jo, ibland! Precis som det är i en familj så finns tillfällen då det hettar till, man tycker olika, är trött eller stressad och det uppstår konflikter. Oftast, om grundtryggheten finns, återställs lugnet efter ett tag och man kommer åter överens. Det är genom dessa reparativa samtal relationer byggs och fördjupas. Varje dag innehåller både lärande, misstag, engagemang, uttråkning, glädje, sorg, ilska, kärlek, irritation och välmående. Det är så livet är och i skolan rustar hjältarna eleverna för livet, samtidigt som de själva är en del av livet.

Experterna då? De har ju forskat om barns psyke, hjärnfunktioner, sociala utveckling, biologiska utveckling etc. Ja och det är jättebra! Det ska lärare ta till sig men sen måste den kunskapen omsättas till den unika situationen i skolan och den är lärare experter på. Så låt inte någon förminska er profession, ni vardagshjältar! Ni vet hur elever lär sig och kan anpassa er undervisning efter det! Eller hur?

//Anna

torsdag 30 oktober 2014

Alla barns rätt på förskolan

Under projektperioden har fyra pedagoger från Sorundas förskolor testat att arbeta med material om barnkonventionen, från Unicef och Rädda Barnen, på sina respektive förskolor. Detta som en del av förskolans arbete med det demokratiska uppdraget.
En utställning om arbetet har tagits fram och presenterades torsdagen den 23 oktober på Nynäshamns bibliotek.
Tre av pedagogerna var på plats för att berätta för besökare om sina erfarenheter.
Tyvärr kunde få av de inbjudna komma, men de som var där var mycket intresserade.
Utställningen kommer snart att flyttas över till Sorunda bibliotek, så det finns chans att se den där.

Tack till Åsa, Kristin, Marie och Eva, för att ni gjort ett så viktigt och spännande arbete med barnen och för att ni bjuder på era erfarenheter!