torsdag 22 november 2012

Tobaksfri skoltid

Idag har jag varit på en konferens om tobaksfri skoltid anordnad av Skolverket och Folkhälsoinstitutet. Jag var där tillsammans med skolsköterskan och en lärare från högstadiet. Det var en mycket intressant och lärorik dag! Vi fick ta del av både forskning, projekt och erfarenheter från olika skolor och hann också prata om hur vi kan arbeta vidare med tobaksfrågan i Sorunda. Många elever röker i Sorunda vilket är en hälsorisk inte bara för dem själva utan också för andra som vistas i samma miljö.

På internationell, nationell och lokal nivå angrips frågan om tobaksbruk. I Sverige finns sedan 1993 en tobakslag, en skyddslag, som beskriver att
2 § Rökning är förbjuden
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
- vilket i praktiken betyder att det är olagligt att röka på skolgården och i närliggande område både av elever och vuxna!

Riksdagen antog i mars 2011 en ny ANDT-strategi. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Både Folkhälsoinstitutet och Skolverket har fått uppdrag som har att göra med den nya strategin. Det handlar t ex om att arbeta för att utveckla metoder för att barn och unga inte ska börja röka, hur man kan ge tidiga insatser till dem som har börjat,  att öka tillsynen vad gäller rökfria skolgårdar och hur man ska minska exponeringen av tobaksrök i miljöer där barn vistas. I kommuner som t ex Nynäshamn har man också förstås också ett arbete att göra lokalt utifrån denna strategi.

Vad är det då som påverkar att elever börjar att röka? Det forskningen visar är att kamrater och föräldrar har en stor inverkan (social acceptans) och att de miljöer där eleverna vistas under dagen och på fritiden har en stor betydelse. Men även tillgänglighet och pris påverkar tobaksbruk. Så vad är då skolans roll i detta? Jo, att informera och undervisa om ANDT-frågor, vilket står i de nya läroplanerna, men också att sätta in tobaksfrågan som en del i det förebyggande elevhälsoarbetet. I projektet ska vi uppmärksamma tobaksfrågan på olika sätt och stödja skolans utvecklingsarbete.

En av de sista programpunkterna för dagen var två härliga tjejer, f d gymnasieelever från Nynäshamn. De fick mest nyfikna frågor av alla föreläsare. För vad de hade åstadkommit var inte dåligt, att skapa ett så stort positivt engagemang för tobaksfrågan så att skolan blivit nästan rökfri!

/Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar