onsdag 28 maj 2014

Processtöd - professionellt ledarskap

Jag har under detta läsår haft förmånen att arbeta med arbetslagledarna för skolan men även fritids i rektorsområdet. Man skulle kunna säga att de har varit en del av en ledarskapsutbildning med lösningsfokuserat förhållningssätt och med fokus på förändringsarbete och vad det innebär.

Vi har arbetat med verktyg och metoder för att fokusera på ett lärande arbetslag och hur man blir en tydligare arbetslagsledare. Hur leder man sina kollegor och hur ser man på ledarskap? Vi har utgått från ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt.


Jag tänker att det handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett exempel som vi har arbetat med är förståelsen för möten och mötesstruktur:

  • Det finns ett behov att tydliggöra vad mötet är till för. Man har olika syften och föreställningar om varför man är där. Vissa kanske är där för att de måste, andra är där för att de vill. Någon vill få sin fråga belyst, en annan planerar middagen. Jag menar att man behöver få till ett gemensamt syfte och mål med mötet, gäller oftast de flesta möten vi går på. Detta ökar incitamentet att få till ett bra möte samt ökar meningsfullheten.
  • Vad är spelregler och mötesregler? Samt hur har man arbetat med detta? Har vi arbetat med dessa frågor med utgångspunkten i att de ska skapa en arbetsrelation och i samförstånd att skapa en hållbar struktur för arbetet? En förutsättning för att ha ramar på mötet och möjliggör till ett demokratiskt ledarskap.
  • Vad har jag för ingång till mötet och hur ser jag på mitt ledarskap? Ett bra ledarskap bygger på en dialog med så lite utrymme som möjligt för olika tolkningar, och missförstånd. Samt en förståelse för att alla individer befinner sig på olika ställen i tanken utifrån erfarenheter och upplevelser. 

Att skapa ett lärande arbetslagsmöte, ett lärande arbetsklimat med ett demokratiskt ledarskap kräver mycket grundjobb och förebyggande arbete som inte görs i ett nafs. Att utgå ifrån vad man vill uppnå och vad man vill ha kan skapa ett bra främjande arbete på lång sikt. 

Vi har bearbetat många ämnen då vi har träffats hela 10 gånger! Kan bara konstatera att man gör en enorm satsning i rektorsområdet på lärande kollegium och ledarskap. Sista processtödet jag hade med arbetslagsledarna för skolan genomförde vi form av Lärande samtal som också var en form av utvärdering och det var riktigt spännande. Utifrån vad som sas uppfattar jag att deltagarna har tyckt att det har varit matnyttigt med processtödet och utvecklat dem i sitt ledarskap! 

Jag har ännu en gång kvar med fritids arbetslagledarna och ser fram emot ett nytt Lärande samtal. Det ger oerhört mycket mer än en vanlig utvärdering när man kan reflektera tillsammans om hur och vad man har tagit till sig. 

Johnna Gilljam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar